რომელია 5 ყველაზე სასურველი სამკაული საჩუქრად?

“მიყ­ვარს სა­ი­უ­ვე­ლი­რო ნა­წარ­მი - ოქრო და ბრი­ლი­ან­ტე­ბი, მე ქალი ვარ” - ამ­ბობს მო­ნი­კა ბე­ლუ­ჩი. რთუ­ლია მას არ და­ე­თან­ხმო.

სი­ახ­ლეს არ წარ­მო­ად­გენს ის ფაქ­ტი, რომ ქა­ლის­თვის ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე სა­სურ­ველ სა­ჩუქ­რად, იქ­ნე­ბა ეს ახა­ლი წელი, და­ბა­დე­ბის დღე, თუ უბ­რა­ლოდ გუ­ლის გა­სა­ხა­რებ­ლად შერ­ჩე­უ­ლი სა­ჩუ­ქა­რი - სამ­კა­უ­ლია. არც ის არის ახა­ლი რომ, ბევრ ჩვენ­განს სამ­კა­უ­ლის შერ­ჩე­ვის პრო­ცე­სი შე­საძ­ლოა წარ­მო­უდ­გე­ნელ ტან­ჯვად მოგ­ვევ­ლი­ნოს. ძა­ლი­ან ბევ­რი ნი­უ­ან­სის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა გვი­წევს, რად­გან საკ­მა­ოდ პრე­ტენ­ზი­ულ და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ სა­ჩუ­ქარ­ზე შე­ვა­ჩე­რეთ არ­ჩე­ვა­ნი.

მო­დით დღეს 5 ყვე­ლა­ზე სა­სურ­ვე­ლი სა­ი­უ­ვე­ლი­რო ნა­წარ­მი გან­ვი­ხი­ლოთ.

სა­ყუ­რე

და­მე­თან­ხმე­ბით ალ­ბათ ნამ­დვი­ლად ერთ ერთი ყვე­ლა­ზე სა­სურ­ვე­ლი სა­ჩუ­ქა­რია. არ­ჩე­ვა­ნიც საკ­მა­ოდ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი. წერ­ტი­ლე­ბი, რგო­ლე­ბი, გრძე­ლი სა­ყუ­რე­ე­ბი, სხვა­დას­ხვა ქვე­ბით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი, ვერ­ცხლის ან ოქ­როს­გან დამ­ზა­დე­ბუ­ლი. სწო­რად შერ­ჩე­ვის შემ­თხვე­ვა­ში მათ ნამ­დვი­ლად შე­უძ­ლი­ათ ფუ­რო­რის მოხ­დე­ნა.

ყელ­სა­ბა­მი

აქ საქ­მე ოდ­ნავ მარ­ტი­ვა­დაა. ყელ­სა­ბა­მი შე­და­რე­ბით უფრო გვხდე­ბა თვალ­ში ვიდ­რე სა­ყუ­რე. თუ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ხართ, და­ახ­ლო­ბით გე­ცო­დი­ნე­ბათ, რო­მელ მე­ტალს, ქვა­სა და დი­ზა­ინს ანი­ჭებს თქვე­ნი რჩე­უ­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბას და სა­ჩუქ­რის შერ­ცე­ვა­საც უკეთ შეძ­ლებთ.

სა­მა­ჯუ­რი

ყელ­სა­ბა­მის მსგავ­სად, ასე­ვე თვალ­ში­სა­ცე­მი აქ­სე­სუ­ა­რია, არ­სე­ბობს რო­გორც სადა (მხო­ლოდ ოქ­როს ან ვერ­ცხლის, სხვა მე­ტა­ლის, ტყა­ვის და ა.შ.) ასე­ვე სხვა­დას­ხვა ქვი­თა თუ ორ­ნა­მემ­ტით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი სა­მა­ჯუ­რი, წვრი­ლი, შე­და­რე­ბით მსხვი­ლი, ნაქ­სო­ვი, შე­საკ­რა­ვით ან შე­საკ­რა­ვის გა­რე­შე, გა­აჩ­ნია რა სტილს ანი­ჭებს თქვე­ნი რჩე­უ­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბას. .

გულ­სა­მაგ­რი

იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ თქვენ შემ­ჩნე­უ­ლი გაქვთ თქვენს რჩე­ულ­ზე მსგავ­სი აქ­სე­სუ­ა­რი მა­შინ ამ სა­ჩუქ­რით მის უსა­ზღვრო სი­ხა­რულს გა­მო­იწ­ვევთ. გულ­სა­მაგ­რი ნამ­დვი­ლად ერთ ერთი ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტუ­რი და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი აქ­სე­სუ­ა­რია. ის ხაზს უს­ვამს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რო­ბას, ხა­სი­ათს, გამ­ბე­და­ო­ბას და ასე­ვე საკ­მა­ოდ ხში­რად იპყრობს გარ­შე­მომ­ყოფ­თა ყუ­რა­დღე­ბას.

ბე­ჭე­დი

რა თქმა უნდა, ყვე­ლა­ზე სა­სურ­ვე­ლი სამ­კა­უ­ლი ბე­ჭე­დია (და არა მხო­ლოდ ნიშ­ნო­ბის ან ქორ­წი­ნე­ბის). გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ და მისი არ­ჩე­ვა არც ისე რთუ­ლია, რო­გორც თა­ვი­დან შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ. ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში არც თი­თის ზო­მის ცოდ­ნაა სა­ჭი­რო. რო­გორ? მთა­ვა­რია ბეჭ­დის ფორ­მას მი­აქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა. თუ ის უნი­ვერ­სა­ლუ­რი ფორ­მი­საა, თქვე­ნი რჩე­უ­ლი მარ­ტი­ვად შეძ­ლებს მის მორ­გე­ბას. ასე­ვე, და­მა­ტე­ბი­თი კი­თხვე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბის მიზ­ნით ეცა­დეთ სა­ჩუ­ქა­რი ძა­ლი­ან დიდი დაკ­ვირ­ვე­ბი­თა და გუ­ლის­ყუ­რით შე­არ­ჩი­ოთ :)

ბო­ნუს რჩე­ვა:

ბრენ­დი

სა­ნამ სამ­კა­უ­ლის შე­სა­ძე­ნად გა­ე­მარ­თე­ბით აუ­ცი­ლე­ბე­ლია შე­არ­ჩი­ოთ ბრენ­დი. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ შო­პინ­გი­სას დრო­ი­სა და ენერ­გი­ის და­ზოგ­ვა­ში. გახ­სოვ­დეთ რომ ბრენ­დი უნდა იყოს სან­დო, მი­ნი­მუმ 5 წელი მა­ინც არ­სე­ბობ­დეს ბა­ზარ­ზე, მომ­ხმა­რე­ბელს სთა­ვა­ზობ­დეს სტა­ბი­ლურ და ხა­რის­ხი­ან მომ­სა­ხუ­რე­ბას და ასე­ვე უნი­კა­ლურ და ფარ­თო ასორ­ტი­მენტს. მა­გა­ლი­თად ბრენ­დი “ფრან­კო ფონ­ტა­ნა” სა­ქარ­თვე­ლო­ში 2008 წლი­დან არ­სე­ბობს და ამ პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბაზ­რის ერთ-ერთ უპი­რო­ბო ლი­დე­რად ჩა­მო­ყა­ლიბ­და. ბრენ­დი ასე­ვე გაძ­ლევთ ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას და მუდ­მი­ვად გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი კო­ლექ­ცი­ე­ბით ახა­რებს ქარ­თველ მომ­ხმა­რე­ბელს.

გახ­სოვ­დეთ, დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს სა­ჩუქ­რის პერ­სო­ნა­ლუ­რად შერ­ჩე­ვას, აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ თქვე­ნი რჩე­უ­ლის სტი­ლი და გე­მოვ­ნე­ბა ასე­ვე გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ რო­მელ სამ­კა­ულს იყე­ნებს ყვე­ლა­ზე ხში­რად (ყელ­სა­ბა­მი, სა­მა­ჯუ­რი, ბე­ჭე­დი, სა­ყუ­რე და.შ.)

გი­სურ­ვებთ წარ­მა­ტე­ბულ შო­პინგს.

ავ­ტო­რი: ანი­კა ტიზ­ლი­ა­რიშ­ვი­ლი

R